Från potential till framgång

Läs mer i våra White Papers hur du kan använda våra analyser inom organisations- och personalutveckling. Våra White Papers omfattar ett brett spektrum av Capabilities som belyser vikten av en medarbetarcentrerad organisationsförändring, där företag strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är redo att utnyttja medarbetarnas potential. Konceptet ”People-Ready Business” är central, där fokus ligger på att utveckla medarbetare och ledare för att optimera prestanda och skapa en inkluderande och engagerande arbetsplats.

Ensize Capabilities omfattar ledarskapsutveckling, teamutveckling, säljutveckling och rekrytering som kritiska aspekter av organisationsframgång. Det tar upp betydelsen av att främja psykologisk säkerhet, där medarbetare känner sig bekväma att uttrycka sig och dela idéer. Mångfald, inkludering och jämlikhet (DEI) står i fokus för att bygga en mångsidig arbetskultur som omfamnar olikheter.

Read more

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling (OU) handlar om att förbättra organisationens förmåga att anpassa sig till förändringar, uppfylla sina mål och uppnå hållbar tillväxt. Många organisationer ser OU som en ”nice-to-have” snarare än en väsentlig funktion och det kan vara utmanande att identifiera och kvantifiera effekterna av OU-initiativ på organisationens resultat. Det är förståelsen och insikten om organisationen och de anställda kopplat till mål och resultat som möjliggör riktade insatser som kan förbättra medarbetarnas engagemang, arbetstillfredsställelse och organisationseffektivitet. Genom att utnyttja verktyg som HOW och WHY Index® analyser, GAP 360-feedbackanalyser och enkätundersökningar kan organisationer bli mer anpassningsbara och konkurrenskraftiga, bättre positionerade för att svara på förändringar på marknaden och i slutändan förbättra sina resultat.

Hämta vårt White Paper i korthet om Organisationsutveckling här

Hämta hela detta White Paper (Engelska) genom att…

Klicka här!

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling handlar om att bygga kompetens och kapacitet hos nuvarande och framtida ledare. Dagens ledare står inför en rad utmaningar, ökad konkurrens och behovet av att hantera en mångfacetterad och utbredd arbetskraft. Genom att fokusera på de unika behoven hos enskilda ledare och team och bygga mer effektiva och lyhörda ledningsgrupper kan de förbättra förmågan att konkurrera på marknaden och bättre betjäna sina kunder. Genom att använda verktyg som HOW och WHY Index® analyser och GAP 360-feedbackanalyser samt Team Evaluator till att identifiera förbättringsområden och utveckla riktade insatser som förbättrar ledarnas och medarbetarnas engagemang, arbetstillfredsställelse, organisatorisk effektivitet och gruppdynamik kan organisationer anta flera utmaningar i dagens dynamiska och komplexa arbetsmiljö.

Hämta vårt White Paper i korthet om Ledarskapsutveckling här

Hämta hela detta White Paper (Engelska) genom att…

Klicka här!

Säljutveckling

En säljorganisation i dagens snabbt föränderliga affärsmiljö utmanas med att effektivt leda och motivera säljteam att uppnå intäktsmål samtidigt som man främjar en mångsidig och inkluderande arbetsplatskultur. Att ta itu med utmaningarna kräver en omfattande förståelse för säljteamets möjligheter och begränsningar, effektiva och skräddarsydda utbildnings- och utvecklingsprogram. Detta kan inkludera att använda verktyg som HOW, WHY Index® och Team Evaluator som ger unika fördelar för försäljningsorganisationens utveckling. Genom att utnyttja olika analyser och dess fördelar kan säljorganisationer optimera säljteamets effektivitet, driva tillväxt och uppnå affärsframgång.

Hämta vårt White Paper i korthet om Säljutveckling här

Hämta hela detta White Paper (Engelska) genom att…

Klicka här!

Teamutveckling

Effektivt teamarbete är avgörande för att organisationer ska nå framgång, men att bygga och upprätthålla funktionella och effektiva team kan vara utmanande. Att bygga en samarbetskultur där teammedlemmarna känner sig bekväma med att dela sina idéer och arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål är avgörande. Team måste känna sig uppskattade och värderade, och teammedlemmar måste förstå sina roller och ansvarsområden för att arbeta effektivt. Genom att använda analyser kan team identifiera förbättringsområden, förstå individuella styrkor och svagheter och utveckla riktade insatser som förbättrar teamets kommunikation, samarbete och förtroende.

Hämta vårt White Paper i korthet om Teamutveckling här

Hämta hela detta White Paper (Engelska) genom att…

Klicka här!

Learning and Development – L&D

Learning and Development – L&D ansvarar för att möta de anställdas olika inlärningsbehov och hantera inlärningsupplevelsen för medarbetarna med olika preferenser och stilar och skapa utbildningsprogram som kan leverera till dessa olika behov. För att vara effektiva måste utbildningsprogrammen stödja företagets strategiska mål och ta itu med de kompetens- och kunskapsluckor som hindrar anställda från att uppnå sina mål. HOW and WHY Index®, Team Evaluator, GAP 360 feedbackanalyser och medarbetarundersökningar kan ge L&D värdefulla insikter i individ- och teamdynamik, förbättra kommunikation och samarbete, stödja bättre affärsbeslut och ge värdefulla data som kan användas i pågående inlärnings- och utvecklingsinitiativ.

Hämta vårt White Paper i korthet om Learning and Development – L&D här

Hämta hela detta White Paper (Engelska) genom att…

Klicka här!

Mångfald, Rättvisa och Inkludering

Mångfald, Rättvisa och Inkludering eller Diversity, Equity and Inclusion – DEI som det heter på Engelska handlar om att skapa en inkluderande arbetsplatskultur där alla känner sig sedda, uppskattade och rättvist behandlade. För många organisationer är det viktigt med rättvisa och social likabehandling och att säkerställa att alla har lika tillgång till möjligheter, resurser och resultat, oavsett bakgrund eller etniskidentitet. Genom att använda HOW Index® beteendestilsanalys och WHY Index® motivationsanalys kan organisationer utforska och förstå effekterna av DEI-insatser på beteende och motivation bland grupper, team och individer för att få insikt i styrkor och förbättringsområden som kan leda till ökat medarbetarengagemang, arbetstillfredsställelse och ökad trivsel.

Hämta vårt White Paper i korthet om Mångfald, Rättvisa och Inkludering här

Hämta hela detta White Paper (Engelska) genom att…

Klicka här!

Psykologisk säkerhet

Psykologisk säkerhet skapar en miljö där individer känner sig trygga att ta personliga risker, uttrycka sina tankar och bidra med sina unika perspektiv utan rädsla för negativa konsekvenser. Personer som arbetar i mer psykologiskt säkra miljöer är ofta mer benägna att öppet dela information, ge feedback och stödja varandra, vilket resulterar i starkare teamdynamik och resultat. Genom att upprätthålla en positiv arbetsplatskultur kan företag främja en produktiv och stödjande miljö som uppmuntrar lagarbete, kreativitet och medarbetarengagemang. Införandet av HOW och WHY Index® analyser, Team Evaluator och medarbetarundersökningar gynnar avsevärt psykologisk säkerhet. Genom att främja självmedvetenhet, förbättra gruppdynamiken och aktivt lyssna på medarbetarnas feedback blir det en katalysator för tillväxt, innovation och en blomstrande arbetsplatskultur.

Hämta vårt White Paper i korthet om Psykologisk säkerhet här

Hämta hela detta White Paper (Engelska) genom att…

Klicka här!

Rekrytering och Executive Search

Rekryterings- och executive search-branschen står inför utmaningar som ökad konkurrens, svårigheter att hitta kvalificerade kandidater. Effektiva rekryterings- och executive search-metoder kan hjälpa organisationer att identifiera och attrahera rätt talanger. Genom att använda analyserna HOW and WHY Index® för att identifiera väsentliga uppgifter om en kandidats beteendetendenser, framträdande egenskaper och motivatorer i olika situationer kan rekryterare bättre identifiera kandidater som passar bäst för en viss roll och organisation. Genom att kommunicera fördelarna med dessa analyser till kunder och kandidater, kan rekryterings- och executive search-företag skilja sig från sina konkurrenter och ge en mer positiv kandidatupplevelse.

Hämta vårt White Paper i korthet om Rekrytering och Executive Search här

Hämta hela detta White Paper (Engelska) genom att…

Klicka här!

People-Centric Organisational Transformation

I dagens affärslandskap söker organisationer ständigt nya sätt att förbli konkurrenskraftiga, driva innovation och uppnå större framgång genom att sätta medarbetarna i centrum för organisatorisk förändring och utnyttja deras kompetens och expertis för att driva resultat. Det handlar om att ompröva traditionella HR-modeller och genom att använda HOW Index® beteendestilsanalyser och WHY Index® motivationsanalyser utforma en företagskultur som stödjer lärande, mångfald och inkludering. Dessa analyser ger värdefulla insikter om anställdas beteende, preferenser och motivation kan organisationer identifiera förbättringsområden och skräddarsy HR-modeller och utarbeta en inkluderande företagskultur.

Hämta vårt White Paper i korthet om People-Centric Organisational Transformation här

Hämta hela detta White Paper (Engelska) genom att…

Klicka här!

People Ready Business

People-ready Businesses sätter medarbetarna främst och strävar efter att skapa företag och organisationer som är redo att hantera och utnyttja den mänskliga faktorn på ett positivt och framgångsrikt sätt. Målet är att skapa en arbetsmiljö och kultur som främjar medarbetarnas välbefinnande, engagemang och potential. Genom att prioritera och investera i medarbetarnas utveckling, kommunikation, och samarbete strävar dessa företag efter att uppnå ökad effektivitet, innovation och hållbar framgång. Genom att använda HOW and WHY Index®, Team Evaluator och medarbetarundersökningar kan företag förbättra sin produktivitet, lönsamhet och övergripande framgång samt hjälpa till att skapa en positiv arbetsplatskultur.

Hämta vårt White Paper i korthet om People Ready Business här

Hämta hela detta White Paper (Engelska) genom att…

Klicka här!

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att få mer information om våra White papers